Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

kudlaty
08:18
7655 f8d3
Reposted fromtfu tfu viacudoku cudoku
kudlaty
06:23
Przeszłość bazgra, po przyszłości.
— Upadli Poeci
kudlaty
06:22
8678 edc4 500
Reposted frombanitka banitka viaszydera szydera
kudlaty
06:22
Nie wiedziałem od czego zacząć.
W sumie to nigdy nie wiem.
Zawsze tkwi we mnie jakaś blokada.
— Zrób mi jakąś krzywdę.
kudlaty
06:20
kudlaty
06:20
kudlaty
06:18
4732 8840 500
Reposted frompureevil pureevil viabrzask brzask
kudlaty
06:18
6488 dd26
kudlaty
06:16
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaMarcoDW MarcoDW
kudlaty
06:16
7036 2781
Reposted fromdjLangley djLangley viaMountainGirl MountainGirl
kudlaty
06:15

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viaszydera szydera
kudlaty
06:14
8452 5202 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszydera szydera

July 24 2017

kudlaty
14:37
7954 6178
Reposted fromiamstrong iamstrong viastonerr stonerr
kudlaty
10:59
kudlaty
10:59


moebius am sonntag 23
kudlaty
10:58
9042 11ad 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viacalvados calvados
kudlaty
10:58
kudlaty
10:10
kudlaty
10:09

July 23 2017

kudlaty
18:53
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl