Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

kudlaty
06:33
Reposted frombluuu bluuu viazoria zoria
kudlaty
06:32
kudlaty
06:32
kudlaty
06:30
0066 5e67 500
Reposted fromoll oll viaredhairwitch redhairwitch
kudlaty
06:29
0210 2e6f
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
kudlaty
06:29
Między 'dzień dobry', a 'dobry wieczór', umieściłabym jeszcze 'dziękuje, że jesteś', 'widzimy się wieczorem', 'wino słodkie czy półsłodkie?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaataszka ataszka
kudlaty
06:28
0211 9ef3 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viahash hash
kudlaty
06:28
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
kudlaty
06:27
kudlaty
06:27
0170 2494 500
Reposted frommy-little-world my-little-world viahash hash
kudlaty
06:26
0214 62eb 500
kudlaty
06:26
Są dwa typy ludzi. Jednemu z nich ufamy i zawierzamy, lecz okazuje się słaby i zdradliwy. Drugi jest trudny i złożony, ale okazuje się bardziej niezawodny niż ktokolwiek przypuszczał. Jak ja.
— Filip Mountbatten
Reposted frommhsa mhsa viahormeza hormeza
kudlaty
06:24
2968 f132 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
kudlaty
06:24
4522 b394 500
Reposted fromilmarinenkowal ilmarinenkowal viauun uun
kudlaty
06:24
kudlaty
06:23
kudlaty
06:22
3035 e75b
Reposted fromInslia Inslia viapsychedelix psychedelix
kudlaty
06:22
7573 adc9
Reposted fromkurna kurna viapsychedelix psychedelix
kudlaty
06:22
5024 1ca0 500
kudlaty
06:22
3669 59ef
Reposted fromzefside zefside viapsychedelix psychedelix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl