Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

kudlaty
17:45
kudlaty
17:45
6475 9507 500
Warsaw, 30s
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viazupabiskupa zupabiskupa

January 18 2020

kudlaty
23:38
Reposted fromthetemple thetemple
kudlaty
23:38
Reposted fromthetemple thetemple
kudlaty
23:38
Reposted fromthetemple thetemple
kudlaty
23:38
Reposted fromthetemple thetemple
kudlaty
23:38
Reposted fromthetemple thetemple
kudlaty
23:35
Reposted fromFlau Flau
kudlaty
23:31
Reposted fromFlau Flau
kudlaty
23:30
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
kudlaty
23:30
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
kudlaty
23:24
kudlaty
23:23
Reposted fromshakeme shakeme
kudlaty
09:04
2350 0057 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaIsjaki Isjaki
kudlaty
09:03
0749 c0ec
Reposted fromEtnigos Etnigos viatentacleguy tentacleguy
kudlaty
09:01
8357 4272 500
jak ja lubię smogomemy kiedy nam dopierdoli
kudlaty
08:59
6780 d385 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
kudlaty
08:59
Ludzie czasem Cię zranią. Ocenią pochopnie. A niektórzy po milionach rozmów nie będą rozumieć mimiki Twoich oczu. Poczujesz się samotny. Bo widzisz, samotność nie polega na tym, że siedzisz w pustym pomieszczeniu. Samotność to miejsce pełne ludzi, w którym nikt nie widzi Cię naprawdę.
— znalezione.

January 17 2020

kudlaty
23:03
kudlaty
22:54
8874 28e0 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaerq erq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl