Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2020

kudlaty
22:19
1654 f9b3 500
Reposted fromgubert gubert viathetemple thetemple
kudlaty
22:05
kudlaty
21:53
kudlaty
21:53
2517 4952 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viahash hash
kudlaty
21:51
kudlaty
18:05
3390 460a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapannakies pannakies

March 02 2020

kudlaty
21:33
kudlaty
21:32
4038 b0cb
Reposted fromthetemple thetemple viahormeza hormeza

February 26 2020

kudlaty
11:49
0888 6597 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
kudlaty
11:49
kudlaty
11:37
“ Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie. ” 
Reposted fromjustyha justyha viaheavencanwait heavencanwait
kudlaty
11:32
Reposted fromFlau Flau viaBabson Babson
kudlaty
11:32
Reposted fromFlau Flau viaBabson Babson

February 18 2020

kudlaty
21:00
8116 3e33 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
kudlaty
21:00
kudlaty
10:08
kudlaty
10:07
Byłem zaślepiony, bo kochałem cię tak, że nie nic nie widziałem,
Zostałem rozbity na milion kawałków
Gdy zdałem sobie sprawę, że w ogóle cię nie obchodzę
— Johnny Cash
Reposted fromflesz flesz viaPoranny Poranny
kudlaty
10:05
5155 72c1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagrovly grovly
kudlaty
10:04
0068 c0a8
Reposted fromipo ipo viagrovly grovly
kudlaty
10:02
4853 9cdb 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl